Anunt concurs muzeograf gr.IA

MUZEUL SPORTULUI organizează la sediul său din Bd. Mărăști, nr. 20A, sector 1, București, în conformitate cu Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare, concurs pentru ocuparea pe perioada nedeterminată a unui post vacant de muzeograf (S) gr. IA.

Condiţii generale de participare pentru candidaţi:
a) au cetăţenia română sau a unuia dintre statele membre ale Uniunii Europene și domiciliul în România;
b) cunosc limba română, scris şi vorbit;
c) au vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) au capacitate deplină de exerciţiu;
e) au o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f) îndeplinesc condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
g) nu au suferit condamnări definitive pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care i-ar face incompatibili cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţii specifice de participare pentru ocuparea postului de muzeograf (S) gr. IA

 1. studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență in domeniul istorie
 2. cunoașterea profilului specific muzeului (istorie, numismatică, medalistică, muzeologie, istoria sportului, conservare ș.a.)
 3. vechime în muncă de minim 6 ani și 6 luni
 4. vechime în specialitatea studiilor de minim 1 an
 5. atestat de cunoaștere a unei limbi străine de ciculație internațională la un nivel echivalent

B1 pentru citit, scris și vorbit, conform Cadrului european Comun de referință pentru abilitățile de învățare a limbilor străine

 1. constituie avantaje: experiență în realizarea expozițiilor; comunicări științifice susținute la diverse manifestări de specialitate; experiență de lucru în evidența patrimoniului cultural, recomandare de la fostul loc de muncă;

Concursul se va desfășura după cum urmează:

 1. 24 martie 2022– aducerea la cunoştinţa publică a condiţiilor de participare la concurs;
 2. 13 aprilie 2022, ora 16:00 – data limită pentru depunerea dosarelor de concurs de către candidaţi;

III. 14 aprilie 2022 – selecţia dosarelor;

14 aprilie 2022– afișare rezultat etapă;
15 aprilie 2022– depunere contestații până în ora 12:00;
15 aprilie 2022– rezultat final etapă;

 1. 20 aprilie 2022, începând cu ora 10:00 – proba scrisă;

20 aprilie 2022– afișare rezultat probă;
21 aprilie 2022– depunere contestații până în ora 12:00;
21 aprilie 2022– rezultat final probă;

 1. 27 aprilie 2022, începând cu ora 10:00 – interviul.

27 aprilie 2022 – afișare rezultat probă;
28 aprilie 2022 – depunere contestații până în ora 12:00;
28 aprilie 2022 – rezultat final probă;

 1. 29 aprilie 2022– afișare rezultate finale concurs.

Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidații declarați admiși la etapa precedentă.

Sunt declarați admiși candidații care au obținut minim 50 de puncte din punctajul maxim de 100 de puncte.

Dosarele de concurs se depun la sediul Muzeului Sportului din Bd. Mărăști, nr. 20A, sector 1, București, în termen de 15 zile lucrătoare de la data publicării anunțului, pana la data de 13 aprilie 2022, ora 16:00.

Dosarele pentru înscrierea la concurs vor cuprinde următoarele:
a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituției;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea potrivit legii, după caz;
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi alte acte care atestă efectuarea unor cursuri/specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de instituție;
d) carnetul de muncă sau, după caz, extras din Revisal, adeverințe care atestă vechimea în muncă și în specialitate, în copie;
e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează (candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului);
f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae, model european.

Actele prevăzute la conținutul dosarului vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Bibliografia pentru concurs:
Tematică:

 • Cunoașterea legislației privind protejarea patrimoniului cultural național mobil și organizarea și funcționarea muzeelor și colecțiilor publice;
 • Cunoașterea noțiunilor de bază și practicilor în domeniul muzeologiei și educației muzeale;
 • Protejarea și conservarea patrimoniului muzeal;
 • Istoria sportului (portivi rerepzentativi, recorduri, performanțe, statistici)
 • Evidența informatizată a patrimoniului într-o instituție muzeală;
 • Forme de valorificare a rezultatelor cercetării muzeale;

Bibliografie:

 • Legea nr. 311/2003 a muzeelor și a colecțiilor publice – republicată, cu modificările ulterioare.
 • Legea 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural național mobil – republicată, cu modificările și completările ulterioare.
 • Nicu Alexe, Enciclopedia educației fizice și sportului din România (ediía a II-a), volumele I, II, III, VII (paginile 83-110, 317-321, 329-346), IX (paginile 11-136, 575-578, 625-649) Editura Măiastra, București, 2015.
 • Radu Florescu, Bazele muzeologiei, Tipografia Bibliotecii Centrale de Stat, București, 1982.
 • Radu Florescu, Bazele muzeologiei, Curs universitar, Universitatea Creștină Dimitrie Cantemir, București, 1999.
 • Corina Nicolaescu, Muzeologie generală, București, Editura Didactică și Pedagogică, 1975.
 • G. nr. 1546/2003 pentru aprobarea Normelor de conservare și restuarare a bunurilor culturale mobile clasate.
 • G. nr. 518/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind exportul definitiv sau temporar al bunurilor culturale mobile.
 • G. nr. 886/2008 pentru aprobarea Normelor de clasare a bunurilor culturale mobile.
 • Ordinul ministrului culturii nr. 2035 din 18 aprilie 2009 privind aprobarea Normelor metodologice privind evidența, gestiunea și inventarierea bunurilor culturale deținute de muzee, colecții publice, case memoriale, centre de cultură și alte unități de profil, cu modificările și completările ulterioare.

Relații suplimentare se pot obține la sediul Muzeului Sportului, bd. Mărăști, nr. 20 A, sector 1, București, telefon 021. 796. 14. 54.

Leave Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

three × five =